Základní informace

Účetnictví organizačních kanceláří je komplexní systém pro vedení podvojného účetnictví integrující všechny ekonomické agendy do jednoho celku. Systém je vhodný pro všechny velikosti firem a pro všechny organizační struktury.
Umožňuje síťový provoz na libovolné síti, která podporuje sdílení souborů a uzamykání vět.
UOK nedostanete jako balík, ale autorizovaný dealer vám bude k dispozici nejen v otázkách vlastního UOK, ale i v otázkách účetního poradenství.
Při vývoji i provozu systému autoři a autorizování dealeři spolupracují s auditory a daňovými poradci.

K projektu je vydané auditorské vyjádření doc. Ing. Karlem Novotným, CSc.

Základní informace o hlavních výstupech

Deník hlavní knihy
Velká možnost různých tiskových sestav a možností prohlížení s vyhledáváním.

Hlavní kniha
Variabilita tiskových sestav v různém tvaru a možnostmi výběru.

Kumulovaná hlavní kniha
Formu výpisu a podrobnosti členění si volí uživatel z rozsáhlé nabídky.

Saldokonto
Tisk a prohlížení saldokonta v rozličném členění, podle účtů, dodavatelů-odběratelů, v cizí měně.

Výkazy
Řídící číselníky jsou standardně udržovány pro podnikatele. Výkazy lze tisknout i v angličtině a němčině,což je součástí standardní distribuce a jejích aktualizací. Při sestavování výkazů v tisících Kč je prováděna matematická úprava pro návaznost jednotlivých výkazů.

Základní informace o účetnictví

Kniha faktur
Práce s knihou faktur, zápis, prohlížení, tisk.

Bankovní příkazy
Vystavování bankovních příkazů, včetně vytvoření souborů pro komunikaci s bankovním softwarem.

Bankovní výpisy
Zúčtování bankovních výpisů s možností automatického zúčtování přijatých bankovních výpisů přijatých z bankovních programů.

Obecné zúčtování
Mnoho možností využívání algoritmických číselníků pro pomoc při vlastní práci. Je možné použít i způsobu se zápisem do knihy faktur a pokladní knihy.

Pokladní kniha
Práce s pokladní knihou.

Zúčtování rozdílů knihy faktur a saldokonta
Automatizované zúčtování rozdílů do zadané částky.

Vzájemné zápočty
Sestavení vzájemného zápočtu pro zvoleného odběratele-dodavatele zajišťující jeho automatické vyrovnání a následně možnost automatického zúčtování.

Evidence ohrožených pohledávek
Pomocná evidence ohrožených pohledávek. Při evidenci jednotlivých operací provádí jejich automatické zúčtování.

Základní informace o dlouhodobém majetku

Evidence dlouhodobého majetku odepisovaného podle zákona o dani z příjmu. Zajišťuje evidenci daňových a účetních odpisů s možností volit různé způsoby odepisování.
Všechny operace jsou automaticky zúčtovány.

Základní informace o pozemcích

Evidence pozemků podle katastrálních území, podle vlastníků.

Základní informace o zásobách

Evidence zásob včetně potřebných přehledů.
Mimo běžnou evidenci je možné vystavovat faktury nebo prodejky za hotové se současným zápisem na skladové karty a automatickým zúčtováním všech operací. Při prodeji je možné používat až 100 prodejních cen pro každou položku a 100 předdefinovaných rabatů. Typ ceny a rabatu lze přiřadit k jednotlivým odběratelům. Pro firmy se zahraničním obchodem jsou připraveny standardní faktury v angličtině a němčině.

Základní informace o drobném majetku

Evidence drobného a drobného dlouhodobého majetku s možností způsobu volby odpisů. Lze provést odpis hned při zařazení do evidence a nebo postupné odpisy prováděné měsíčně nebo ročně. Prováděné operace jsou ihned automaticky zúčtovávány.

Základní informace o zvířatech

Komplexní evidence zvířat. Automatizované řešení zařazování do kategorií dospělých zvířat a jejich odepisování z hlediska účetnictví a daně z příjmu. Pro dospělá zvířata jsou automaticky zjišťovány účetní a daňové odpisy. Evidence umožňuje vést individuální i skupinově odepisovaná dospělá zvířata.

Základní informace o mzdách

Výpočet a evidence mezd a platů. Zajišťuje všechny potřebné výstupy pro sociální a zdravotní pojištění a pro všechny potřebné evidence a rozbory. Samozřejmostí je vystavení bankovních příkazů a jejich propojení s bankovními programy.

Základní informace o odbytu

Ve standardní distribuci jsou dva základní přístupy k zpracování odbytu. V této agendě se projevuje otevřenost systému UOK, protože pro odbyt vznikají specializované jednoúčelová řešení zapadající do celkového řešení systému.

Základní informace o fakturaci

Vystavování faktur nebo prodejek za hotové s automatickým zúčtováním všech operací. Při prodeji je možné používat až 100 prodejních cen pro každou položku a 100 předdefinovaných rabatů. Typ ceny a rabatu lze přiřadit k jednotlivým odběratelům. Pro firmy se zahraničním obchodem jsou připraveny standardní faktury v angličtině a němčině.

Základní informace o zakázkách

Evidence a rozbory vedení zakázek. Podklady pro přehledy jsou přebírány z ostatních agend (účetnictví, zásoby, fakturace, …).

Základní informace o restitucích

Evidence průběhu restitucí.

Základní informace o daních

Zabezpečuje všechny povinné a doporučené výstupy pro:
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání
Daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení
Daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení
Intrastat
Hlášení o platbách fyzickým osobám
Silniční daň

Základní informace o kalkulacích

Výpočty kalkulací :
– vlastní náklady,
– operativní kalkulace.

Share Button